Zaloguj się / Rejestracja Polityka prywatności Regulamin Kontakt

W naszej bazie jest już

328 913

dzikich lokatorów

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: „Użytkownicy”) z Rejestru internetowego dostępnego pod adresem https://rejestrdzikichlokatorow.pl (dalej jako: „Rejestr”).
 2. „Użytkownikiem” w rozumieniu Regulaminu jest każdy podmiot korzystający z usług Rejestru.
 3. Administratorem Rejestru jest Spółka jest w trakcie realizacji.
 4. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest w trakcie realizacji.
 5. „Systemem” nazywamy system informatyczny Rejestru rozumiany jako łącznie bazę danych obejmującą zbiór informacji przechowywanych przez Rejestr, zbiór informacji gromadzonych w ramach Rejestru oraz zbiór współdziałających ze sobą urządzeń, programów, polityk, procedur oraz procesów, przy pomocy których Rejestr przetwarza informacje tj. przyjmuje, przechowuje, aktualizuje, ujawnia i chroni udostępniane informacje. Dostęp do Systemu jest możliwy tylko dla Administratora/Usługodawcy po uwierzytelnieniu, wyłącznie poprzez elektroniczne kanały wymiany danych.
 6. „Stroną” (stroną internetową) nazywamy część Systemu udostępniona dla Użytkowników, do której dostęp nie jest ograniczony przez uwierzytelnianie. Strona pozwala Użytkownikom na składanie zapytań oraz zgłoszeń do Rejestru. Strona nie udostępnia danych przechowywanych w Rejestrze.
 7. „Zgłaszającym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest właściciel nieruchomości zajmowanej przez Dzikiego Lokatora, który decyduje się na zgłoszenie danych Dzikiego Lokatora do Rejestru.
 8. „Pytającym” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba chcąca sprawdzić czy lokator nie figuruje w Rejestrze.
 9. „Dzikim lokatorem” w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna wpisana do Rejestru po zgłoszeniu przez Użytkownika, która bez tytułu prawnego zajmuje lokal.
 10. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Rejestru.

§ 2. SPOSÓB ZAMIESZCZANIA DANYCH W REJESTRZE

 1. Usługodawca prowadzi Rejestr Dzikich Lokatorów na podstawie informacji uzyskanych od Zgłaszających.
 2. Zgłaszający w zgłoszeniu na stronie https://rejestrdzikichlokatorow.pl/zglos-lokatora/ poprzez wypełnienie formularza podaje swoje imię, nazwisko, PESEL, nr Księgi Wieczystej nieruchomości i adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie (celem weryfikacji danych zgłaszającego i prawa do nieruchomości), adres e-mail a także opcjonalnie numer telefonu.
 3. Zgłaszający w zgłoszeniu na stronie https://rejestrdzikichlokatorow.pl/zglos-lokatora/ poprzez wypełnienie formularza podaje dane zgłaszanego lokatora – imię, nazwisko, PESEL albo numeru dowodu osobistego albo innego dowodu tożsamości, adres nieruchomości której dotyczy zgłoszenie a także opcjonalnie numer telefonu zgłaszanego lokatora, adres e-mail i oświadcza jednocześnie, iż zgłaszany lokator zajmuje należący do Zgłaszającego lokal bez tytułu prawnego.
 4. Weryfikacja zgłaszającego przeprowadzana jest w oparciu o aktualną treść KW wskazanej w zgłoszeniu zgodnie z treścią art. 5 Ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2204 t.j.).
 5. Po pozytywnej weryfikacji zgłaszającego dane zgłoszonego lokatora, który od tego momentu staje się Dzikim Lokatorem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, zostają niezwłocznie zamieszczone w Rejestrze.
 6. Zgłaszający otrzymuje informację o zmieszczeniu danych Dzikiego Lokatora w Rejestrze na wskazany adres e-mail albo informację o niezamieszczeniu jego danych.
 7. Zgłoszony lokator otrzymuje informację o zamieszczeniu jego danych w Rejestrze Dzikich Lokatorów na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu, adres email lub adres zamieszkania.
 8. Informacja o Dzikim Lokatorze umieszczana jest w Rejestrze na okres 2 lat. Przed upływem 1 roku od daty umieszczenia danych Dzikiego Lokatora w Rejestrze Zgłaszający na wskazany adres e-mail otrzyma zapytanie czy zgłoszenie jest aktualne. Udzielenie odpowiedzi pozytywnej skutkować będzie przedłużeniem okresu figurowania Dzikiego Lokatora w Rejestrze o dalszy okres 2 lat. Udzielenie odpowiedzi negatywnej lub nie udzielenie odpowiedzi skutkować będzie nieprzedłużeniem przechowywania danych Dzikiego Lokatora w Rejestrze z końcem 2 roku od daty ich umieszczenia w Rejestrze.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Za pośrednictwem Rejestru Usługodawca świadczy usługi polegające na przechowywaniu danych Dzikich Lokatorów i weryfikacji lokatora w bazie Rejestru oraz KRD (Krajowym Rejestrze Dłużników) i innych.
 2. Administrator udostępnia odpłatnie informacje czy dany lokator został wpisany do Rejestru, kiedy został zamieszczony wpis/wpisy w Rejestrze oraz czy figuruje w bazie KRD itp., ile wpisów lokatora zostało zamieszonych w Rejestrze.
 3. Usługa sprawdzenia świadczona jest poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail po uprzednim wypełnieniu zamieszonego na stronie https://rejestrdzikichlokatorow.pl/weryfikuj-lokatora/ formularza poprzez podanie swoich danych – imienia, nazwiska, adresu e-mail, a także danych lokatora – imienia, nazwiska, numeru PESEL albo numeru dowodu osobistego albo innego dowodu tożsamości, opcjonalnie – numer telefonu, miasta, adresu e-mail, adresu poprzedniego lub dotychczasowego zamieszkania lokatora. W przypadku zgodności wszystkich obowiązkowych danych w Rejestrze Użytkownik otrzyma odpowiedź twierdzącą wraz z datą umieszczenia wpisu/wpisów w Rejestrze i dodatkowe dane w zależności od wybranej opcji.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z usługi weryfikacji lokatora w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy za pośrednictwem formularza na stronie https://rejestrdzikichlokatorow.pl/weryfikuj-lokatora/. Do czasu upływu 14 dni od zawarcia umowy odpowiedź na zapytanie Użytkownika o figurowaniu lokatora w Rejestrze nie będzie udzielana. Użytkownik może natomiast oświadczyć, iż wyraża zgodę na wcześniejsze spełnianie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy godząc się tym samym na rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi.

§ 4. ZASADY DOSTĘPU DO REJESTRU I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Użytkownicy nie otrzymują dostępu do Rejestru.
 2. Dostęp do Strony jest szyfrowany i zabezpieczony certyfikatem SSL.
 3. Dane trafiają do Systemu, w której zapisywane są zgłoszenia oraz dane zgłoszonych lokatorów.
 4. Dostęp do Systemu mają wyłącznie Administrator/Usługodawca.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Rejestru oraz zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Rejestru.
 6. Korzystanie z Rejestru możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  1. połączenia z siecią Internet
  2. dostępu do przeglądarki internetowej umożliwiającej połączenie ze Stroną
  3. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania odczytującego pliki PDF.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające ze sprzętu komputerowego, z jakiego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z Rejestru czy też odczytanie udzielonej na zapytanie odpowiedzi.

§ 5. ZASADY KORZYSTANIA Z REJESTRU I USŁUG, WYŁĄCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Rejestru w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz celami Rejestru, a także w sposób, który nie narusza praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Rejestru w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  2. korzystania z Rejestru w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do powielania, modyfikacji oprogramowania, ingerowania w zapis informatyczny oraz najmu, dzierżawy lub innych form przekazywania informacji uzyskanych z Rejestru. Użytkownik nie może również udostępniać danych uzyskanych z Rejestru na stronach internetowych oraz za pośrednictwem innych mechanizmów i urządzeń, za pomocą których dane uzyskane z Rejestru lub ich elementy byłyby dostępne dla osób innych niż Użytkownik.
 4. Użytkownik nie może korzystać z Rejestru:
  1. w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego przewidzianego w przepisach prawa,
  3. w sposób godzący w integralność Rejestru,
  4. wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego prawa
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu, a także gdy:
  1. Użytkownik podał w trakcie wypełniania formularza na stronie https://rejestrdzikichlokatorow.pl/zglos-lokatora/ i https://rejestrdzikichlokatorow.pl/weryfikuj-lokatora/ dane fałszywe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa innych osób,
  2. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z jej charakterem i przeznaczeniem,
  3. zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą Usług świadczonych przez Administratora wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne,
  4. Użytkownik korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z jej rzeczywistym przeznaczeniem. Administrator ma prawo nie umieszczać w Rejestrze informacji zgłaszanych przez Użytkownika bez ich uprzedniej weryfikacji a także nie udzielać Użytkownikowi odpowiedzi na zgłoszone zapytania. Użytkownik informowany jest o odmowie wykonania usługi. Administrator może również podjąć działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku powyższymi czynami szkody.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie przez Użytkowników danych osób trzecich nie będących Dzikimi Lokatorami, a także przez osoby trzecie nie będące Użytkownikami danych lokatorów i informacji uzyskanych z Rejestru.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerwy w funkcjonowaniu Rejestru wynikłe z przyczyn technicznych oraz za inne okoliczności niezależne od administratora.
 8. Korzystanie z portalu jest bezpłatne z wyłączeniem funkcjonalności usługi płatnej i treści płatnych, które wymagają uiszczenia określonej opłaty zgodnie z cennikiem zamieszonym na stronie  https://rejestrdzikichlokatorow.pl.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w ramach rozwoju Rejestru kolejnych produktów płatnych a także zmiany cen. Korzystanie z opcji płatnych jest dobrowolne.
 10. Administratorowi przysługują wszelkie prawa, z wyszczególnieniem praw autorskich do Rejestru oraz do struktury baz danych w nim zawartych. Rejestr oraz wchodzące w jego skład oprogramowanie wraz z dokumentacją jak również dane są chronione przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa międzynarodowego.

§ 6. KORZYSTANIE Z REJESTRU

 1. Zgłoszenie lokatora i uzyskanie informacji tj. weryfikacja lokatora nie wymagają zakładania konta w Rejestrze.
 2. Warunkiem korzystania przez Użytkowania z Rejestru jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

§ 7. PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

 1. Płatność za usługę realizowana jest poprzez wykonanie przelewu przez Użytkownika na konto bankowe: 06 1090 1883 0000 0001 4781 5657.
 2. Usługa nie będzie zrealizowana bez uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie https://rejestrdzikichlokatorow.pl .

§ 8. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nadzoruje funkcjonowanie Rejestru zapewniając jego prawidłowe działanie.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika ograniczona jest do wysokości kwoty, jaką Użytkownik uiścił na poczet korzystania z Rejestru.
 3. Usługodawca Rejestru nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie pozyskanych z Rejestru danych do celów nie zgodnych z obowiązującymi użytkownika przepisami prawa.
 4. Usługodawca nie udziela informacji ani nie ujawnia źródła pochodzenia danych przechowywanych w Rejestrze.
 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych płatnie lub bezpłatnie za pośrednictwem Rejestru, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji oraz działań.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie użytkownika wynikających z korzystania z Rejestru.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie użytkownika wynikających z braku możliwości korzystania z Rejestru, w szczególności utraty odpowiedzi na dokonaną weryfikację, opóźnienia w przesłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu Rejestru.
 8. Wszystkie dane udostępnione Użytkownikom są aktualne na czas udzielenia odpowiedzi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych w innym czasie.

§ 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI REJESTRU

 1. Informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych przetwarzane są przez Usługodawcę w celu świadczenia przez niego Usług za pośrednictwem Rejestru.
 2. Usługodawca przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)Ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowychUstawą z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), i przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, może także je modyfikować, poprawiać i uaktualniać. Użytkownik ma także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane przez Usługodawcę innym podmiotom.
 5. Dane Dzikich Lokatorów nie będą przekazywane przez Usługodawcę innym podmiotom z wyłączaniem organów ścigania.
 6. Usługodawca nie będzie udostępniał źródła pozyskania danych Dzikich Lokatorów.
 7. Usługodawca przetwarza dane dotyczące Dzikich Lokatorów w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO. Przetwarzanie danych w takim przypadku jest prawnie dopuszczalne i nie jest do tego potrzebna zgoda osoby, której dane dotyczą i prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania (art. 17 RODO).
 8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Rejestru przez Użytkownika zgodnie z polityką prywatności.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych przesyłanych droga elektroniczną na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza oraz przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych do kontaktu z Usługodawcą.

§ 10. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Rejestr należy składać na adres e-mail [email protected] . Reklamację mogą dotyczyć również niezamieszczenia danych w Rejestrze.
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z nieodpowiednim działaniem Rejestru, powinna zawierać:
  1. dane Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. przedmiot i przyczynę reklamacji,
  3. uzasadnienie składanej reklamacji
 3. Reklamację użytkownika rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji opłata dokonana na poczet usługi zostanie zwrócona w terminie 14 dni, bez ponownego wykonania usługi.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej https://rejestrdzikichlokatorow.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie przy zawieraniu umów z Usługodawcą.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub jego części w dowolnym momencie.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej https://rejestrdzikichlokatorow.pl .
 4. Właścicielem Rejestru jest Usługodawca.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Rejestru oraz o Usługach oferowanych za pośrednictwem Rejestru na jego stronie internetowej.
 8. Usługodawca Rejestru zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie i zakresie